seniorzy
Dzisiaj jest, 16 czerwca 2024
Warszawawww.booked.net
-7°C
Śnieg
A
A
A
Święty
close

Regulamin

Polityka prywatności - Regulamin.

  1. Użytkownik Portalu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w plikach cookies w celu korzystania z portalu.  
  1. Administrator Portalu HappySenior.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zgodzie z krajowymi aktami prawnymi regulującymi te kwestie.
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie danych osobowych lub innych informacji przez Użytkowników w ramach korzystania z  funkcjonalności strony polegającej na jej połączeniu z portalami społecznościowymi, w szczególności takimi jak Facebook czy Twitter.
  1. Administrator tworzył Portal z myślą o Użytkownikach pełnoletnich wobec czego nie przewiduje celowego przetwarzania czy zbierania danych osób poniżej osiemnastego roku życia.
  1. Zbiorcze statystyki dotyczące odwiedzin serwisu oraz inne informacje związane z portalem, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości działania naszych serwisów. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom, osobom lub instytucjom.


ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU HAPPYSENIOR.PL

§1

Definicje

Portal – oznacza stronę www.happysenior.pl

Użytkownik – oznacza każdą osobę, korzystającą z portalu nie będącą jego Administratorem

Administrator – oznacza osobę lub osoby, zajmujące się prowadzeniem portalu.

Regulamin – oznacza niniejszą umowę pomiędzy Portalem a Użytkownikiem


Korzystanie z Portalu jest darmowe.

Korzystanie z portalu równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika, które mogłyby utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Zarówno umyślne jak i nieumyślne naruszenie warunków korzystania z Portalu przez Użytkowników, prowadzące do wystąpienia szkód lub szkody będzie karane poprzez blokowanie dostępu do Portalu, a naprawienie szkody będzie wiązało się z wystąpieniem na drogę prawną przeciwko osobie szkodę wyrządzającą na zasadach ogólnych.

 

Użytkownik. który zawiera umowę z Administratorem, Portalu HappySenior.pl zobowiązuje się w szczególności do: 

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora Portalu HappySenior.pl oraz innych osób, 

 

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność oraz dobra osobiste innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

 

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu przez  innych Użytkowników, 

 

d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób. 


Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób. 

 

W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póżń. zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji:

 

a)    wprowadzenie do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych;

 

b)    zwielokrotnianie  dowolną  techniką,  w  postaci zarówno cyfrowej jak i analogowej  bannerów, billboardów, plakatów ;

 

c)    wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

 

d)    prezentacja w miejscach publicznych.

 

oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

 

Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej. Zabronione jest także uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień w nim zawartych.

§2

Odpowiedzialność

Administrator Portalu HappySenior.pl zobowiązuje się do zapewnienia należytego funkcjonowania Portalu . Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

 

Administrator Portalu HappySenior.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

 

Administrator Portalu HappySenior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

 

Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

 

Administrator Portalu HappySenior.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu. 

 

Administrator Portalu HappySenior.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby. 

 

Wszelkie pytania oraz wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności użytkowników portalu www.HappySenior.pl prosimy kierować pod adres: [email protected]


Zastrzeżenia odpowiedzialności.

Publikacje w serwisie HappySenior.pl związane tematycznie z prawem, finansami i medycyną, a także publikowane przez nas porady mają jedynie charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja HappySenior.pl dokłada wszelkiej staranności, by prezentowane w serwisie artykuły były rzetelne i zgodne z prawdą, jednakże redakcja jak też wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Top

Strona korzysta z plików "cookie" w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję